کمپین‌ها

روی نبض تهران - پاييز ٩٩

انتشار

ممكنه درگير و گلاويز با روزمرگی و چالش‌هاش، حس مكان رو به معناى عميقش گم كنيم.
اما ميشه حين همه اون شتاب و شلوغی‌ها گاهى از حس حضور در گوشه اى از هزار توى شهر آگاه بود.
حين گذر يا مكث توى شيارها و پستوهاى شهر براى لحظاتى با محيط و همه پديده هاى دور و بر همتن شدن و تجربه‌ى تنهايى، سكون، آرامش، تلخى، حركت، طراوت، قدمت و.. مثل بدنه شهر.
ما طرفدار پرسه در خيالات و احساس كردن نبض شهر با هر قدم، حين شتاب روزمرگى هستيم.


مطالب مرتبط